Menu

Stichting (H)EchtEmmeloord

De stichting heeft ten doel het bevorderen van ontmoetingen en het zichtbaar maken van lokale initiatieven en capaciteiten in (de diverse wijken in) Emmeloord, alsmede het vergroten van onderlinge betrokkenheid en verbindingen, waardoor de hulpvragers en hulpbieders aan elkaar kunnen

worden verbonden, met als uiteindelijke doel het inzichtelijk maken van aanbod naar behoefte en het tegengaan van eenzaamheid en isolement, alsmede het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken: 

  • door het oprichten van een online interactief platform waarmee bewoners, organisaties en bedrijven elkaar kunnen leren kennen;
  • door middel van het verstrekken van informatie aan een zo breed mogelijk publiek door middel van onder andere nieuwsbrieven en overzichten;
  • door het verzamelen van informatie en aanbod op de website;
  • door reclame-uitingen;
  • door het verbinden van de diverse wijkplatformen in Emmeloord. 


afschrift akte van oprichting Stichting (H)echt Emmeloord.pdf

kvk uittreksel Stichting (H)echt Emmeloord.pdf